เราเลือกที่ทันสมัย เราเลือกที่จะไปอนาคต เราเลือก B.K.S.

 

ราคาแป๊บโปร่ง

 

ราคาสี่เหลี่ยมโปร่ง.

 

ราคาเสาเหล็ก ราคาไลน์เกรต

 

 

  โทรสั่งเหล็กกล่อง 095-232-6296

 

ใบเสนอราคา

BKS STEEL

ราคาเหล็กกล่อง

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

โทร.สั่ง 095-232-6296

............................................................................................................................................

1. ราคากล่อง 1/2 x1/2 ยาว 6 เมตร bks steel

1.1ราคากล่อง 12x12x1.2 มม. bks steel ราคา บาท นน  2.3กก.

1.2ราคากล่อง 12x12x1.4มม. bks steel ราคา บาท นน 2.7กก.

1.3 ราคากล่อง 12x12x1.6มม. bks steel ราคา บาท นน 3.1กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 12 มม.x 12 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

2. ราคากล่อง 5/8x5/8 ยาว 6 เมตร bks steel

2.1 ราคากล่อง 16x16x1.2มม bks steel ราคา บาท นน 3.2กก.

2.2 ราคากล่อง 16x16x1.4มม bks steel ราคา บาท นน 3.7กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 16มม.x 16 มม.ยาว 6 เมตร bks steel

3. ราคากล่อง 3/4 x 3/4 ยาว 6 เมตร bks steel

3.1 ราคากล่อง 18x18x1.2มม bks steel ราคา บาท นน 3.5กก.

3.2 ราคากล่อง 18x18x1.4มม bks steel ราคา บาท นน 4.3กก.

3.3 ราคากล่อง 18x18x1.6มม bks steel ราคา บาท นน 4.6กก.

3.4 ราคากล่อง 3/4x3/4x1.7มมp bks steel ราคา บาท นน 5กก.

3.5 ราคากล่อง 18x18x1.9มม bks steel ราคา บาท นน 5.5กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 18 มมx18 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

4. ราคากล่อง 7/8 x 7/8 ยาว 6 เมตร bks steel

4.1 ราคากล่อง 21x21x1.2มม bks steel ราคา บาท นน 4.2กก.

4.2 ราคากล่อง 21x21x1.4มม bks steel ราคา บาท นน 4.9กก.

4.3 ราคากล่อง 21x21x1.7มม bks steel ราคา บาท นน 5.9กก.

4.4 ราคากล่อง 21x21x1.9มม bks steel ราคา บาท นน 6.5กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 21 มมx21 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

5. ราคากล่อง 1"x 1" ยาว 6 เมตร bks steel

5.1 ราคากล่อง  1"x 1"x1.2มมp bks steel ราคา บาท นน 4.9กก.

5.2 ราคากล่อง 25x25x1.4มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 5.8กก.

5.3 ราคากล่อง 25x25x1.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 7.0 กก.

5.4 ราคากล่อง 25x25x2.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 7.7กก.

5.5 ราคากล่อง 25x25x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 8.4กก.

5.6 ราคากล่อง 25x25x2.6มม bks steel ราคา บาท นน 10.4กก.

5.7 ราคากล่อง 25x25x3.2มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 11.5กก. 

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 25 มมx25 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

6. ราคากล่อง 1"1/4 x 1"1/4 ยาว 6 เมตร bks steel

6.1 ราคากล่อง  1"1/4x 1"1/4x1.2มมp bks steel ราคา บาท นน 6.7กก.

6.2 ราคากล่อง 32x32x1.4มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 7.7กก.

6.3 ราคากล่อง 32x32x1.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 9.4กก.

6.4 ราคากล่อง 32x32x2.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 10.4กก.

6.5 ราคากล่อง 32x32x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 11.2กก.

6.6 ราคากล่อง 32x32x2.6มม bks steel ราคา บาท นน 13.2กก.

6.7 ราคากล่อง 32x32x3.2มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 15.3กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 32 มมx32 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

7. ราคากล่อง 1"1/2 x 1"1/2 ยาว 6 เมตร bks steel

7.1 ราคากล่อง  1"1/2x 1"1/2x1.2มม bks steel ราคา บาท นน 8กก.

7.2 ราคากล่อง 38x38x1.4มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 9.3กก.

7.3 ราคากล่อง 38x38x1.7มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 11.3กก.

7.4 ราคากล่อง 38x38x2.0มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 12.6กก.

7.5 ราคากล่อง 38x38x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 13.8กก.

7.6 ราคากล่อง 38x38x2.7มม. bks steel ราคา บาท นน 15.5กก.

7.7 ราคากล่อง 38x38x3.2มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 18.4กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 38 มมx38 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

8. ราคากล่อง 1"5/8 x 1"5/8 ยาว 6 เมตร bks steel

8.1 ราคากล่อง  40x40x1.4มม bks steel ราคา บาท นน 9.9กก.

8.2 ราคากล่อง 40x40x1.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 11.2กก.

8.3 ราคากล่อง 40x40x2.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 13.2กก.

8.4 ราคากล่อง 40x40x2.3มม.JIS. bks steel ราคา บาท นน 14.6กก.

8.5 ราคากล่อง 40x40x2.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 17.8กก.

8.6 ราคากล่อง 40x40x3.2มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 19.6กก.

8.7 ราคากล่อง 40x40x4.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 23.5กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 40 มมx40 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

9. ราคากล่อง 2" x 2" ยาว 6 เมตร bks steel

9.1 ราคากล่อง  2"x 2"x1.2มม bks steel ราคา บาท นน 9.5กก.

9.2 ราคากล่อง 50x50x1.4มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 12.3กก.

9.3 ราคากล่อง 50x50x1.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 15.0กก.

9.4 ราคากล่อง 50x50x2.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 16.4กก.

9.5 ราคากล่อง 50x50x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 18.1กก.

9.6 ราคากล่อง 50x50x2.6มม bks steel ราคา บาท นน 21.3กก.

9.7 ราคากล่อง 50x50x3.2มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 24.7กก.

9.8 ราคากล่อง 50x50x4.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 30.0กก.

9.9 ราคากล่อง 50x50x4.5มม.JIS. bks steel ราคา บาท นน 33.6กก.

9.10 ราคากล่อง 50x50x6.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 44.9กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 50 มมx50 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

10. ราคากล่อง 60 x 60 ยาว 6 เมตร bks steel

10.1 ราคากล่อง  60x60x1.5มม bks steel ราคา บาท นน 15กก.

10.2 ราคากล่อง 60x60x1.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 17.3กก.

10.3 ราคากล่อง 60x60x2.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 20.3กก.

10.4 ราคากล่อง 60x60x2.3มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 22.4กก.

10.5 ราคากล่อง 60x60x2.8มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 27.7กก.

10.6 ราคากล่อง 60x60x3.2มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 30.65กก.

10.7 ราคากล่อง 60x60x4.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 37.5กก.

10.8 ราคากล่อง 60x60x4.5มม.JIS. bks steel ราคา บาท นน 42.1กก.

10.9 ราคากล่อง 60x60x6.0มม.JIS. bks steel ราคา บาท นน 55กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 60 มมx60 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

11. ราคากล่อง 2"1/2 x 2"1/2 ยาว 6 เมตร bks steel

11.1 ราคากล่อง 65x65x1.7มม bks steel ราคา บาท นน 20.2กก.

11.2 ราคากล่อง 65x65x1.9มม. bks steel ราคา บาท นน 22.4กก.

11.3 ราคากล่อง 65x65x2.3มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 24.7กก.

11.4 ราคากล่อง 65x65x2.5มม. bks steel ราคา บาท นน 29.3กก.

11.5 ราคากล่อง 65x65x2.7มม. bks steel ราคา บาท นน 30.6กก.

11.6 ราคากล่อง 65x65x3.2มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 34กก.

11.7 ราคากล่อง 65x65x4.0มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 41.5กก.

11.8 ราคากล่อง 65x65x4.5มม.JIS. bks steel ราคา บาท นน 46.3กก.

11.9 ราคากล่อง 65x65x6.0มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 59.5กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 65 มมx65 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

12.   ราคากล่อง 70 x70 ยาว 6 เมตร bks steel

12.1 ราคากล่อง  70x70x1.4มม bks steel ราคา บาท นน 17.2กก.

12.2 ราคากล่อง 70x70x1.7มม. bks steel ราคา บาท นน 21.0กก.

12.3 ราคากล่อง 70x70x1.9มม. bks steel ราคา บาท นน 23.4กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 70 มมx70 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

13. ราคากล่อง 3" x 3" ยาว 6 เมตร bks steel

13.1 ราคากล่อง 75x75x1.4มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 19.1กก.

13.2 ราคากล่อง 75x75x1.7มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 23.2กก.

13.3 ราคากล่อง 75x75x2.0มม.มอก.  bks steel ราคา บาท นน 25.5กก.

13.4 ราคากล่อง 75x75x2.3มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 28.2กก.

13.ราคากล่อง 75x75x2.6มม bks steel ราคา บาท นน 34.5กก.

13.6 ราคากล่อง 75x75x3.2มม.มอก. bks steel ราคา 780บาท นน 38.2กก.

13.7 ราคากล่อง 75x75x4.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 48.2กก.

13.8 ราคากล่อง 75x75x4.5มม.JIS. bks steel ราคา บาท นน 53.1กก.

13. 9ราคากล่อง 75x75x5.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 59.5กก.

13.10 ราคากล่อง 75x75x6.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 68.5กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 75 มมx75 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

 

14.   ราคากล่อง 80 x80 ยาว 6 เมตร bks steel

14.1 ราคากล่อง 80x80x3.2มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 34กก.

14.2 ราคากล่อง 80x80x4.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 41.5กก.

14.3 ราคากล่อง 80x80x4.5มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 46.3กก.

14.4 ราคากล่อง 80x80x6.0มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 59.5กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 80 มมx80 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

15.   ราคากล่อง 89 x89 ยาว 6 เมตร bks steel

15.1 ราคากล่อง 89x98x2.3มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 34.5กก.

15.2 ราคากล่อง 89x89x3.2มม.JISg bks steel ราคา บาท นน 47กก.

15.3 ราคากล่อง 89x89x4.5มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 64.7กก.

15.4 ราคากล่อง 89x89x6.0มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 85กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 89 มมx89 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

16. ราคากล่อง 4" x 4" ยาว 6 เมตร bks steel

16.1 ราคากล่อง 100x100x1.5มม bks steel ราคา บาท นน 24.5กก.

16.2 ราคากล่อง 100x100x2.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 34.7กก.

16.3 ราคากล่อง 100x100x2.3มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 38กก.

16.4 ราคากล่อง 100x100x2.5มม.JISg3444. bks steel ราคา บาท นน 44.1กก.

16.5 ราคากล่อง 100x100x2.8มม.JISg3444. bks steel ราคา บาท นน 47.3กก.

16.6 ราคากล่อง 100x100x3.2มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 52.3กก.

16.7 ราคากล่อง 100x100x4.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 65.8กก.

16.8 ราคากล่อง 100x100x4.5มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 73.0กก.

16.9 ราคากล่อง 100x100x5.0มม.JIS. bks steel ราคา บาท นน 80.7กก.

16.10 ราคากล่อง 100x100x6.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 95.0กก.

16.11 ราคากล่อง 100x100x8.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 124.0กก.

16.12 ราคากล่อง 100x100x9.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 139.9กก.

16.13ราคากล่อง 100x100x10 มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 155.8กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง  100 มมx100 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

17. ราคากล่อง 5" x 5" ยาว 6 เมตร bks steel

17.1 ราคากล่อง  125x125x2.3มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 48.8กก.

17.2 ราคากล่อง 125x125x3.2มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 66.6กก.

17.3 ราคากล่อง 125x125x3.6มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 74.4กก.

17.4 ราคากล่อง 125x125x4.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 82.4กก.

17.5 ราคากล่อง 125x125x4.5มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 91.6กก.

17.6 ราคากล่อง 125x125x5.0มม.JIS. bks steel ราคา บาท นน 101.2กก.

17.7 ราคากล่อง 125x125x6.0มม.JIS. bks steel ราคา บาท นน 120.2กก.

17.8 ราคากล่อง 125x125x9.0มม.JIS. bks steel ราคา บาท นน 178.3กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 125 มมx 125มม. ยาว 6 เมตร bks steel

18. ราคากล่อง 6" x 6" ยาว 6 เมตร bks steel

18.1 ราคากล่อง  150x150 x2.4มม bks steel ราคา บาท นน 66.4กก.

18.2 ราคากล่อง 150x150x3.2มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 80.6กก.

18.3 ราคากล่อง 150x150x4.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 99กก.

18.4 ราคากล่อง 150x150x4.5มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 111.3กก.

18.5 ราคากล่อง 150x150x5.0มม.JIS. bks steel ราคา บาท นน 122.8กก.

18.6 ราคากล่อง 150x150x6.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 145.8กก.

18.7 ราคากล่อง 150x150x9มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 217.6กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 150 มมx 150มม. ยาว 6 เมตร bks steel

19. ราคากล่อง 7" x 7" ยาว 6 เมตร bks steel

19.1 ราคากล่อง 175x175x4.5มม.JIS. bks steel ราคา บาท นน 130.2กก.

19.2 ราคากล่อง 175x175x5.0มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 142.9กก.

19.3 ราคากล่อง 175x175x6.0มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 172.2กก.

19.4 ราคากล่อง 175x175x9.0มม.JIS. bks steel ราคา บาท นน 254.8กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง  175มมx 175มม. ยาว 6 เมตร bks steel

20. ราคากล่อง 8" x 8" ยาว 6 เมตร bks steel

20.1 ราคากล่อง 200x200x4.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 133.5กก.

20.2 ราคากล่อง 200x200x4.5มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 149.4กก.

20.3 ราคากล่อง 200x200x5.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท 165.8นน กก.

20.4 ราคากล่อง 200x200x6.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 197.7กก.

20.5 ราคากล่อง 200x200x8.0มม.มอก. bks steel ราคา บาท นน 260.5กก.

20.6 ราคากล่อง 200x200x9.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 295กก.

20.7 ราคากล่อง 200x200x10มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 323.6กก.

20.8 ราคากล่อง 200x200x12มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 382กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง 200 มมx200 มม. ยาว 6 เมตร bks steel

21. ราคากล่อง 10" x 10" ยาว 6 เมตร bks steel

21.1 ราคากล่อง 250x250x4.5มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 189.3กก.

21.2 ราคากล่อง 250x250x5.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 208.7กก.

21.3 ราคากล่อง 250x250x6.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 249กก.

21.4 ราคากล่อง 250x250x8.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 329.2กก.

21.5 ราคากล่อง 250x250x9.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 372.4กก.

21.6 ราคากล่อง 250x250x10มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 406.7กก.

21.7 ราคากล่อง 250x250x12มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 484.5กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง  250มมx 250มม. ยาว 6 เมตร bks steel

22. ราคากล่อง 12" x 12" ยาว 6 เมตร bks steel

22.1 ราคากล่อง 300x300x4.5มม.JIS bks steel ราคา บาท นน 228.5กก.

22.2 ราคากล่อง 300x300x5.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 252.8กก.

22.3 ราคากล่อง 300x300x6.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 326.5กก.

22.4 ราคากล่อง 300x300x8.0มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 395.2กก.

22.5 ราคากล่อง 300x300x9.0มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 448.5กก.

22.6 ราคากล่อง 300x300x10มม.JISg3466 bks steel ราคา บาท นน 492.8กก.

22.7 ราคากล่อง 300x300x12มม.JISg3466. bks steel ราคา บาท นน 587กก.

โทร.สั่ง 095-232-6296 bks steel

ราคากล่อง  300มมx 300มม. ยาว 6 เมตร bks steel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเหล็ก ราคาเหล็กแป๊บโปร่งสี่เหลี่ยมโปร่งเหล็กไลน์เกรตแป๊ปสี่เหลี่ยมเหล็ก

 

เหลี่ยมLGวันนี้ จำหน่ายเหล็กแป๊บโปร่งสี่เหลี่ยมโปร่งเหล็กไลน์เกรตแป๊ปสี่เหลี่ยมเหล็ก

 

เหลี่ยมLG 

           เหล็กแป๊ปโปร่ง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างใช้ในงานทั่วไปที่ไม่รับน้ำหนักมาก ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆเพราะ เหล็กแป๊ปโปร่งมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ราคาถูกนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมาก เช่น เสาคาน นั่งร้าน,ผนัง , ประตู, ชั้นวางของ, รั้ว

 

 

 

 

              โทรสั่งของได้ที่095-232-6296ค่ะ 

 

    

  

 

 
 
 

 

thaiflag small  Thailand